خیلی جالب و شگفت انگیز است که این به ظاهر متمدنین و متفکرین وقتی یک نویسندۀ‏‎ ‎‏مزدور با نیش قلم زهرآگین خود احساسات بیش از یک میلیارد انسان و مسلمان را‏‎ ‎‏جریحه دار می کند عده ای در رابطه با آن شهید می شوند برایشان مهم نیست و این فاجعه‏‎ ‎‏عین دموکراسی و تمدن است اما وقتی بحث اجرای حکم و عدالت به میان می آید، نوحۀ‏‎ ‎‏رأفت و انسان دوستی سر می دهند. ما کینۀ دنیای غرب را با جهان اسلام و فقاهت از همین‏‎ ‎‏نکته ها به دست می آوریم. قضیۀ آنان قضیۀ دفاع از یک فرد نیست، قضیۀ حمایت از‏‎ ‎‏جریان ضد اسلامی و ضدارزشی است.

صحیفه امام، ج ۲۱، ص:۲۹۰

. انتهای پیام /*