محاصرۀ اقتصادی را‏‎ ‎‏خیلی ازش نترسید و دخالت نظامی هم ازش، اینها را نترسید. یک غلطی کرد و حالا‏‎ ‎‏شاید پشیمان هم باشد. اما از این وسوسه ها بترسید. از این شیاطینی که توی جمعیت ها‏‎ ‎‏می آیند و بیخ گوشها وسوسه می کنند، از اینها بترسید. از اینها که می آیند بیخ گوش شما‏‎ ‎‏می گویند که جمهوری اسلامی هم مثل زمان رژیم سابق، از اینها بترسید.

صحیفه امام، ج ۱۲، ص:۳۹۵

. انتهای پیام /*