این‏‎ ‎‏خانۀ کوچک فاطمه ـ سلام الله علیها ـ  و این افرادی که در آن خانه تربیت شدند که به‏‎ ‎‏حسب عدد، چهار ـ پنج نفر بودند و به حسب واقع، تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند،‏‎ ‎‏خدمتهایی کردند که ما را و شما را و همۀ بشر را به اعجاب درآورده است. خطبۀ فاطمه‏‎ ‎‏زهرا ـ سلام الله علیها ـ در مقابل حکومت و قیام امیرالمؤمنین و صبر امیرالمؤمنین در‏‎ ‎‏مدت بیست و چند سال و در عین حال کمک کاری به حکومت موجود و بعد هم‏‎ ‎‏فداکاری در راه اسلام و فداکاری دو فرزند عزیزش، امام مجتبی که یک خدمت بسیار‏‎ ‎‏بزرگ و دولت جابر اموی را با آن خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش‏‎ ‎‏حضرت سیدالشهدا، چیزهایی بود که همه می دانید و می دانیم

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۸۷

. انتهای پیام /*