حتی دربارۀ ائمه هم من ندیده ام که‏‎ ‎‏وارد شده باشد این طور که جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، فقط این است که برای‏‎ ‎‏حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ ست که آنکه من دیده ام که جبرئیل به طور مکرر در این‏‎ ‎‏۷۵ روز وارد می شده و مسائل آتیه ای که بر ذریۀ او می گذشته است، آن مسائل را می گفته‏‎ ‎‏است و حضرت امیر هم ثبت می کرده است.

صحیفه امام، ج ۲۰، ص:۵

. انتهای پیام /*