امروز شما گمان نکنید که اگر در یک گوشۀ عالم یک قضیه واقع‏‎ ‎‏بشود، سایر ممالک دیگر مطلع نمی شوند. امروز دنیا یک عائله شده است. دنیا یک‏‎ ‎‏موجود شده است که همۀ عالم از هم مطلع می شوند. با این رادیو و تلویزیون می بینید که‏‎ ‎‏مطلبی که در یک گوشۀ دیگر عالم واقع می شود در همه جا منتشر می شود. باید این‏‎ ‎‏اخوت ایمانی طوری باشد که یک کشوری با کشور دیگری نظر خلاف نداشته باشند.‏

صحیفه امام، ج ۱۳، ص:۱۳۲

. انتهای پیام /*