ما اگر بخواهیم استقلال حقیقی به دست آوریم،‏ ‏باید سعی کنیم تمامی اشکال نفوذ امریکا چه اقتصادی و چه نظامی، چه سیاسی و‏‎ ‎‏فرهنگی را از بین ببریم و من امیدوارم که ملت ایران به این مهم هر چه زودتر برسد.‏

صحیفه امام جلد ۶ ص ۲۶۱

. انتهای پیام /*