فساد اخلاق و انسان‏‎ ‎‏مصرفی شدن و تمام تلاش انسان برای لذت جویی بیشتر و تمام ارزش ها را با پول سنجیدن‏‎ ‎‏مفهومی غیر از مدرنیزه کردن کشور دارد؛ و تشیع با آنها مخالف است نه با مدرنیزه کردن‏‎ ‎‏کشور.

صحیفه امام، ج ۵، ص:۴۰۸

. انتهای پیام /*