اگر به من بگویند خدمتگزار، بهتر از این است که بگویند رهبر.‏‎ ‎‏رهبری مطرح نیست، خدمتگزاری مطرح است. پیش ما. ما همه با هم، هم مجتمعاً با هم، دست به دست‏‎ ‎‏هم. از پاسدارهای عزیز تا اهل علم عزیز، تا اهل منبر عزیز، تا اهل کمیته ها، تا اهل همه، ما‏‎ ‎‏همۀ ملت با هم. یک مملکتی است، مال همه است. همه موظفیم که این مملکت را‏‎ ‎‏خودمان اداره بکنیم. حالا دیگر مال خودمان است، منافع مملکت ما را دیگر امریکا‏‎ ‎‏نمی تواند ببرد، انگلستان هم نمی تواند ببرد. منافع مال خودتان است، مملکت هم مال‏‎ ‎‏خودتان است. خودمان باید زحمتش را بکشیم و کشت بکنیم و منافع اش را برای خود‏‎ ‎‏ملت مان باشد. ان شاءالله خداوند تأییدتان کند. 

صحیفه امام، ج ۱۰، ص:۴۶۳

. انتهای پیام /*