دامن مادر بزرگترین مدرسه ای است که بچه در آنجا تربیت می شود. آنچه که بچه از‏ ‎‏مادر می شنود غیر از آن چیزی است که از معلم می شنود. بچه از مادر بهتر می شنود تا از‏‎ ‎‏معلم. در دامن مادر بهتر تربیت می شود تا در جوار پدر؛ تا در جوار معلم. ‏‏[‏‏این‏‏]‏‏ یک‏‎ ‎‏وظیفۀ انسانی است، یک وظیفۀ الهی است، یک امر شریف است؛ انسان درست کردن‏‎ ‎‏است. ‏

صحیفه امام، ج ۹، ص:۲۹۴ و۲۹۳

. انتهای پیام /*