یک بچه گاهی‏‎ ‎‏وقتها در جامعه، وقتی که وارد شد، در رأس جامعه واقع می شود، و محتمل است که بچۀ‏‎ ‎‏یک فقیر، یکوقت در رأس جامعه واقع بشود. اگر این بچه ای که شما تربیت کردید یک‏‎ ‎‏تربیت صحیح باشد و آن وقت آن بچه در رأس جامعه واقع بشود، یک ملت را سعادتمند‏‎ ‎‏می کند؛ و آن شرفش مال شماست؛ یعنی شما این سعادت را برای یک ملت بیمه کردید.

صحیفه امام جلد ۷ ص ۲۸۴

. انتهای پیام /*