من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و تودۀ میلیونی آن در عصر حاضر‏‎ ‎‏بهتر از ملت حجاز در عهد رسول اللّه ـ صلی اللّه علیه و آله ـ و کوفه و عراق در‏‎ ‎‏عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی ـ صلوات اللّه و سلامه علیهما ـ می باشند. آن‏‎ ‎‏حجاز که در عهد رسول اللّه ـ صلی اللّه علیه و آله ـ مسلمانان نیز اطاعت از ایشان‏‎ ‎‏نمی کردند و با بهانه هایی به جبهه نمی رفتند.

صحیفه امام  جلد ۲۱ ص ۴۱۰

. انتهای پیام /*