گویی جهان مهیا می شود برای طلوع‏ ‏آفتاب ولایت از افق مکۀ معظمه و کعبۀ آمال محرومان و حکومت مستضعفان. از‏‎ ‎‏پانزدهم خرداد 42 که حکومت مستکبران جبار در این سرزمین به اوج خود رسیده بود،‏‎ ‎‏و می رفت تا عربدۀ شوم ‏‏اَنَا رَبُکُمُ الاَْعْلی از حلقوم فرعون زمان طنین افکند، تا 22 بهمن‏‎ ‎‏57 که پایۀ حکمرانی جباران عصر در این مرز و بوم فرو ریخت و تخت و تاج 2500 سالۀ‏‎ ‎‏فرعون گونۀ ستمشاهی به دست توانای زاغه نشینان و ستمدیدگان تاریخ بر باد رفت.

صحیفه امام  جلد ۱۷ ص ۴۸۱

. انتهای پیام /*