مفتاح کلام خدا با‏‎ ‎‏اسم «رحمان» و «رحیم» آغاز شده است، به اسم رحمان و رحیم، و در تکرار رحمان و‏‎ ‎‏رحیم، قرآن آغاز شده است. خداوند به همۀ بندگان خودش رحمت دارد. و همین‏‎ ‎‏رحمت، موجب ایجاد بندگان و فراهم کردن اسباب رفاه و بندگی آنها است. 

صحیفه امام، ج ۹، ص:۳۶۹

. انتهای پیام /*