جرم شما خدمت به دیانت و قرآن و مخالفت با سلطه اجانب بر کشورهای اسلامی است. جرم شما مخالفت با دستگاه ظلم و استبداد و غارتگری و چپاول است. جرم شما دانش شماست و عدم تسلیم کورکورانه در مقابل اجانب و دست نشاندگان بی ‏حیثیت آنهاست. این جرم را دانشگاهیان و طبقه تحصیلکرده و جوان هم دارند لذا با محرومیتها و رنجها و سختیها مواجه می باشند.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۴۲۰

. انتهای پیام /*