روحانیت متعهد، به خون سرمایه داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان‏‎ ‎‏سرآشتی نداشته و نخواهد داشت. آنها با زهد و تقوا و ریاضت درس خوانده اند و پس از‏‎ ‎‏کسب مقامات علمی و معنوی نیز به همان شیوۀ زاهدانه و با فقر و تهیدستی و عدم تعلق به‏‎ ‎‏تجملات دنیا زندگی کرده اند و هرگز زیر بار منت و ذلت نرفته اند. 

صحیفه امام، ج ۲۱، ص:۲۷۶

. انتهای پیام /*