‏من از دوستان محترمی که در این مجلس حاضر هستند تشکر می کنم و امیدوارم که‏‎ ‎‏همه موفق بشوند به اینکه موافق رضای خدا عمل کنند. همان طوری که شما گفتید این‏‎ ‎‏دستگاه تبلیغاتی در زمان سابق به طوری فاسد بود که تبدیلش را به یک وضع سالم،‏‎ ‎‏مجاهدات زیاد لازم دارد و من از مجاهداتی که در این راه کردند آقایان و بحمدالله بسیار‏‎ ‎‏هم عمل شده است تشکر می کنم. لکن ما نباید اکتفا کنیم به آن چیزی که داریم، باید‏‎ ‎‏کوشش کنیم به اینکه آن چیزهایی که نداریم تحصیل کنیم. ما نباید تحت تأثیر هیچ‏‎ ‎‏قدرتی واقع بشویم، و تحت تأثیر هیچ تبلیغاتی در عالم واقع بشویم. ما باید در همۀ امور‏‎ ‎‏مستقل باشیم و خودمان کار کنیم، توقع نداشته باشیم که خارج برای ما کار بکنند.‏‎ ‎‏خارجیها همه الآن در صددند که کارشکنی بکنند، برای ما کار نمی کنند. سابق هم‏‎ ‎‏همین طور بوده است. منتها به صورت اینکه برای ایران می خواهند کار بکنند، ایران را به‏‎ ‎‏دام کشیدند و آن کردند که همه دیدید. ‏

این دستگاه صدا و سیما امروز وضعی دارد که مسئولیت شما آقایان را خیلی زیاد‏‎ ‎‏می کند. سابق تبلیغات عبارت از این بود که اهل منبر یا علما در همان محل محدودی که‏‎ ‎‏داشتند، در مسجدی که داشتند می رفتند و برای یک چند نفری یا یک عده ای صحبت‏‎ ‎‏می کردند و ارشاد می کردند. امروز این دستگاه در همه کشور پهن شده است و از رادیو‏‎ ‎‏گمان ندارم که قشری باشند که محروم باشند. همه گوش می کنند، حتی آنهایی که در‏ صحرا دارند زراعت می کنند، رادیو هم گوش می کنند و سیما راهم همان طوری که گفتید‏‎ ‎‏توسعه اش زیاد شده است و علاوه بر این، این دستگاه خصوصاًرادیو در خارج از کشور‏‎ ‎‏بسیار گسترده است. بناءً علیه می تواند این دستگاه با اندک انحرافی میلیونها مردم را‏‎ ‎‏منحرف کند و بااندک اشتباهی میلیونها مردم را به اشتباه بیندازد، و می تواند که چنانچه‏‎ ‎‏ان شاءالله صددرصد در راه ارشاد و در راه اسلام شد، میلیونها جمعیت را، صدها میلیون‏‎ ‎‏جمعیت را هدایت کند. ‏

بنابراین، یک دستگاهی است این که نباید ما این را کم بشمریم. دستگاهی است که با‏‎ ‎‏صحت او بسیاری از مردم در داخل و خارج صحیح می شوند و با فساد او فاسد می شوند.‏‎ ‎‏از آن طرف مسئولیت بسیار است و از آن طرف که راه ارشاد است، ارزش زیاد است.‏‎ ‎‏همان طوری که ارزش دارد این دستگاه برای اسلام و جمهوری اسلامی، اسلام از این‏‎ ‎‏می خواهد که بهره برداری زیاد در راه اسلام بشود، تبلیغات زیاد در راه اسلام بشود.‏‎ ‎‏صدای جمهوری اسلامی که تقریباًبه اکثر کشورها، به بسیاری از کشورها می رسد، این‏‎ ‎‏صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند. امروز دارند همه‏‎ ‎‏گروه هایی که در خارج هستند، چه تبلیغات رادیو و تلویزیونشان و چه تبلیغات از راه‏‎ ‎‏مطبوعاتشان دارند با اسلام معارضه می کنند. مسئله، مسئله ایران نیست. اگر تنها مسئله‏‎ ‎‏ایران بود چندان اهمیت نداشت، اما مقابله با اسلام است. نه مقابله با ایران است. منتها‏‎ ‎‏اینها چون فهمیدند که آن چیزی که در ایران واقع شده است، آن این است که اسلام را به‏‎ ‎‏آن طوری که هست ـ نه به آن طوری که غربیها معرفی می کردند، حالا هم باز منحرفین‏‎ ‎‏معرفی می کنند ـ اسلام را آن طوری که هست معرفی کنند، آن طوری که هست پیاده‏‎ ‎‏کنند، آن طوری که هست به خارج ارائه بدهند این یک خطر بسیار عظیمی است برای‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ. چنانچه ملاحظه می کنید که با تصریح می گویند که اسلام یک خطری‏‎ ‎‏است و صحیح هم می گویند. نسبت به اشخاص فاسد خطر دارد اسلام، نسبت به‏‎ ‎‏چپاولگرها، نسبت به دزدها، نسبت به زورگوها اسلام خطر است. اما اسلام می خواهد که‏‎ ‎‏این طور مسائل در دنیا نباشد. اسلام می خواهد که همه در آرامش باشند، همه در صلاح ‏‏باشند. و ما که می گوییم اسلام را ما می خواهیم صادر کنیم، معنایش این نیست که ما سوار‏‎ ‎‏طیاره بشویم و بریزیم به ممالک دیگر. یک همچو چیزی نه ما گفتیم و نه ما می توانیم. اما‏‎ ‎‏آنکه ما می توانیم این است که به وسیله دستگاههایی که داریم، به وسیلۀ همین‏‎ ‎‏صداوسیما، به وسیلۀ مطبوعات، به وسیلۀ گروه هایی که در خارج می روند، اسلام را آن‏‎ ‎‏طوری که هست معرفی کنیم. اگر آن طوری که هست معرفی بشود، مورد قبول همه‏‎ ‎‏خواهد شد. بشر به فطرتش یک فطرت سالم است، اگر یک چیزی را القا بکنند، روی‏‎ ‎‏فطرت سالم خودش قبول می کند و قدرتمندها از همین معنا می ترسند. بنابراین ما یک‏‎ ‎‏وظیفۀ بسیار بزرگ بر عهده داریم. نه ما تنها، همۀ مسلمانها و نه شما تنها، همه قشرهایی‏‎ ‎‏که در ایران و در خارج ایران هستند و متعهد به اسلام هستند، وظیفه بزرگی داریم و آن‏‎ ‎‏اینکه اسلام را آن طوری که هست، آن طوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است،‏‎ ‎‏آن طوری که در روایات و در قرآن ما هست، آن طور به مردم ارائه بدهیم و به دنیا ارائه‏‎ ‎‏بدهیم، و همین خودش از هزارها توپ و تانک بیشتر می تواند مؤثر باشد. آن چیزی که با‏‎ ‎‏ارشاد حاصل بشود، قلب مردم را بر می گرداند. و این کار، این هنر از اسلام می آید و این‏‎ ‎‏هنر از احکام اسلام می آید، نه با یک توپ و تانک بخواهد کار بکند، او  نمی تواند کاری‏‎ ‎‏بکند و شما می بینید که با اینکه قدرتهای بزرگ دارای آن قدرتها هستند هر روز در دنیا‏‎ ‎‏دارند شکست می خورند.‏

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۳۶۲ - ۳۶۴

. انتهای پیام /*