بیدار باشید! هوشیار باشید! مفسده جو ها در کمینند، اجانب در کمینند. آنها‏‎ ‎‏نخوابیده اند، شما ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏ نباید بخوابید؛ شما باید هوشیار باشید. آنها مشغول نقشه هستند از‏‎ ‎‏طریق های مختلف، با فرم های مختلف. آنها می خواهند حالا که رژیم منحط سلطنتی از‏‎ ‎‏بین رفت، با فرمهای دیگر به میدان بیایند و باز همان منافع را تجدید کنند و باز همان‏‎ ‎‏چپاولگریها را بکنند و باز همان اختناق را از سر بگیرند.‏

ملت عزیز بیدار باشید! ما به هر چه دست می گذاریم خراب است. فرهنگ ما خراب‏‎ ‎‏است، باید تجدید بشود. فرهنگْ فرهنگِ استعماری است، باید زیرورو بشود. معلمان‏‎ ‎‏استعماری باید بروند. آنهایی که تاکنون در خدمت استعمار و رژیم سلطنتی بودند باید‏‎ ‎‏بروند ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ به جای آنها پاکدامن ها بیایند، دانشمندان پاکدامن بیایند. ما بسیار بسیار‏‎ ‎‏آشفتگی ها داریم. ما باید همه با هم به این آشفتگی ها خاتمه دهیم، به این خیانت ها خاتمه‏‎ ‎‏دهیم. با هوشیاری و بیداری نهضت خود را از دست ندهید. اگر خدای نخواسته این‏‎ ‎‏نهضت رو به سردی برود، آمادگیِ برگشتِ همان مصایب را داشته باشید. اگر بخواهید‏‎ ‎‏ایران را نجات بدهید، اسلام را نجات بدهید، قرآن کریم را نجات بدهید، باید این‏‎ ‎‏نهضت را نگه دارید. در مواقع مقتضی تظاهر کنید، اجتماعات کنید. دیگر امروز‏‎ ‎‏تظاهرات تظاهراتِ غیرآرام نیست. باید این نهضت محفوظ بماند، باید این ملت زنده‏‎ ‎‏بماند.‏

صحیفه امام جلد ۶ ص ۲۷۱

. انتهای پیام /*