با اخلاق خوب و کردار خوب با‏‎ ‎‏مردم رفتارکنید تا پیش خدا و خلق آبرومند باشید و مردم را از خودتان بدانید. و‏‎ ‎‏اگرتفنگ و اسلحه هم در دست شماست، با اخلاق مردم را خاضع کنید و خضوع قلبی‏‎ ‎‏میزان است. و اگر بتوانید قلب مردم را همراه خود کنید، این چیزی است که پیش خداوند‏‎ ‎‏دوام و ثبات دارد.

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۱۵

. انتهای پیام /*