مملکت ما یک مملکتی است که می تواند صادرکننده باشد. زمین دارد، آب‏‎ ‎‏دارد، همه چیز دارد؛ مخازن همه جور دارد. و ما می توانیم که در این امور صادرکننده‏‎ ‎‏باشیم. و نباید دستمان دراز باشد پیش غیر که به ما گندم بدهید، به ما جو بدهید! در‏‎ ‎‏صورتی که مملکت ما باید صادر کند. باید همه دست به هم بدهند کمک بکنند. 

صحیفه امام، ج ۹، ص:۳۸۵

. انتهای پیام /*