زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زنها در جمهوری اسلام رأی باید‏‎ ‎‏بدهند. همان طوری که مردان حق رأی دارند زنها حق رأی دارند. زنها را در این‏‎ ‎‏دوره های اخیر منحط کردند. از خیانتهای بزرگی که به ملت ما شد این بود که نیروی‏‎ ‎‏انسانی ما را از دست گرفتند؛ نیروی جوانان ما را به عقب راندند، نیروی بانوان ما را به‏‎ ‎‏عقب راندند، بانوان ما را منحط کردند؛ خیانت کردند بر ملت ما. بانوان ما را ملعبه کردند؛‏‎ ‎‏بانوان ما را مثل عروسکها کردند. بانوان ما جنگجو بودند، اینها خواستند ننگجو باشند! و‏‎ ‎‏خدا نخواست. اینها اهانت به مقام زن کردند. اینها می خواستند زن را مثل شیء، مثل یک‏‎ ‎‏چیز، مثل یک متاع به این دست و آن دست بگذرانند. اسلام زن را مثل مرد در همۀ شئون‏‎ ‎‏ـ در همه شئون ـ همان طوری که مرد در همه شئون دخالت دارد زن هم دخالت دارد.‏‎ ‎‏همان طوری که مرد باید از فساد اجتناب کند، زن هم باید از فساد اجتناب کند. زنها نباید‏‎ ‎‏ملعبۀ دست جوانهای هرزه بشوند. زنها نباید مقام خودشان را منحط کنند و خدای‏ ‏ناخواسته بَزَک کرده بیرون بیایند و در انظار مردم فاسد قرار بگیرند. زنها باید انسان باشند.‏‎ ‎‏زنها باید تقوا داشته باشند. زنها مقام کرامت دارند. زنها اختیار دارند؛ همان طوری که‏‎ ‎‏مردها اختیار دارند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۳۰۰ - ۳۰۱

. انتهای پیام /*