در هر صورت، الآن وقت این است که ما فعالیت بکنیم برای اینکه این جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی را پیاده کنیم و رأی از مردم ‏‏[‏‏بگیریم‏‏]‏‏ تقاضا کنیم از مردم که رأی بدهند به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی؛ و همه هم آزادند اما شما هدایتشان کنید. الزام نیست که بروید مأمور‏‎ ‎‏بگذارید مثل سابق که مأمور می گذاشتند سر مردم که رأی بدهید، بعد هم که از مردم رأی‏‎ ‎‏نمی گرفتند خودشان رأی می دادند! رأیها را خودشان می خواندند و خودشان می دادند و‏‎ ‎‏تمام می شد قضیه ـ نه، مردم آزادند لکن شما هدایت کنید مردم را. مردم ما مسلمانند،‏‎ ‎‏اسلام را می خواهند؛ شما معرفی کنید اسلام را، معرفی کنید حکومت اسلامی را، معرفی‏‎ ‎‏کنید احکام اسلام را. به آنها بفهمانید که اگر شما یک حکومت عدلی بخواهید، یک‏‎ ‎‏حکومت انصافی بخواهید، بخواهید که در رفاه باشید، بخواهید که فقرای شما در رفاه‏‎ ‎‏باشند، بخواهید که اغنیا به شما ظلم نکنند، بخواهید که دولتها به شما ظلم نکنند، بخواهید‏‎ ‎‏که پاسبانها دیگر نتوانند به شما ظلم کنند، ارتش نتواند به شما ظلم کند، اگر یک همچو‏‎ ‎‏[‏‏حکومتی‏‏]‏‏ را بخواهید، رأی بدهید به جمهوری اسلامی تا اینکه ان شاءالله اسلام و‏‎ ‎‏احکام اسلام پیاده بشود؛ که البته طولانی است مطلب. اینقدر خرابی شده است، اینقدر‏‎ ‎‏خرابی در این مملکت شده است که ما نمی توانیم تصور آن را بکنیم. اینقدر در ادارات‏‎ ‎‏خرابی شده است، اینقدر در وزارتخانه ها خرابی شده است که به این زودیها نمی توانیم‏‎ ‎‏جبران بکنیم. ‏

صحیفه امام جلد ۶ ص ۳۲۸

. انتهای پیام /*