‏شما نمونه باشید در کشورهای دیگر که شماها از جمهوری اسلامی هستید. ما امروز‏‎ ‎‏احتیاج به این داریم که اسلام را در هر جا تقویت کنیم و در هر جا پیاده کنیم و از مملکت‏‎ ‎‏خودمان اسلام را به جاهای دیگر به آن معنایی که در مملکت الآن حاصل شده است‏‎ ‎‏صادر کنیم و یکی از وجه صدورش همین شما جوانها هستید که در سایر کشورها‏‎ ‎‏می روید و جمعیتهای زیادی به تماشای شما می آیند، به تماشای قدرتهای شما می آیند.‏‎ ‎‏باید طوری بکنید که این جمعیتهای زیاد را دعوت کنید عملاً به اسلام. در اعمالتان، در‏‎ ‎‏رفتارتان، در کردارتان طوری باشید که نمونه باشد برای جمهوری اسلامی و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی با شما به جاهای دیگر هم ان شاءالله برود.‏

و همه موفق و مؤید باشید و ادامه بدهید به کارتان و همان طوری که آقا خواندند و‏‎ ‎‏گفتند، همان طوری که در ورزشکاری دارید قدم برمی دارید، برای ملتتان هم قدم‏‎ ‎‏بردارید و این هم برای ملت است، لکن امروز احتیاجات زیادی ملت دارد، پشت جبهه،‏‎ ‎‏در خود جبهه و شما بازوان قدرتمند این جامعه هستید. ‏

و ما در بین دولتهای مرتجع و دولتهایی که مردم را می خواهند چپاول کنند، ما در بین‏‎ ‎‏دولتها منزوی هستیم؛ برای اینکه آنها همه بر ضد ما هستند، لکن بین ملتها این طور‏‎ ‎‏نیست.‏

ملتها باحق اند، ملتها با چیزهایی هستند که، ارزشهایی هستند که ارزشهای انسانی‏‎ ‎‏است. این دولتها هستند که بسیاری از آنها از این ارزشهای انسانی هیچ اطلاعی ندارند.‏‎ ‎‏شما هم وقتی که آنجاها می روید با ملتها تماس دارید و ملتها به تماشای شما می آیند.‏‎ ‎‏همان طوری که عرضه می دارید ارزشهای بدنی خودتان را، قدرتهای بدنی خودتان را و‏‎ ‎‏برای ایران ارزش قائل می شوید و ارزش ایران را به آنها حکایت و نمایش می دهید،‏‎ ‎‏ارزشهای اخلاقی، ارزشهای اعمالی، ارزشهای عقیدتی، اینها هم توسط خود شما‏‎ ‎‏ان شاءالله در آنجاها منتشر بشود. و در اینجا هم، و ایران هم که هستید به خدمت این‏ جامعه باشید.‏

جامعۀ ما احتیاج به جوانها دارد و خدمت جوانها. اسلام امروز احتیاج دارد به اینکه‏‎ ‎‏این جوانها که در اینجا هستند و زورمند هستند، قدرتمند هستند و قدرت روحی هم‏‎ ‎‏دارند، اینها همه کوشش کنند تا این کشور از شرّ مفسدین نجات پیدا کند. خداوند همۀ‏‎ ‎‏شما را موفق و مؤید و منصور کند و برای ما نگه دارد شما را.

صحیفه امام، ج ۱۶ ص ۸۱ - ۸۲

. انتهای پیام /*