حکومت اسلامی را که از حقوق شما دفاع می کند مستقر و برقرار کنید. به یاوۀ‏‎ ‎‏یاوه گویان گوش ندهید. به حرفهای قشرهایی که از اسلام هیچ بویی ندیده اند و با اسلام‏‎ ‎‏مخالفند به حرفهای آنها گوش ندهید. آنها می خواهند ملت را منحرف کنند از مسیر‏‎ ‎‏خود. مسیر شما مسیر اسلام است، مسیر شما این است که جمهوری اسلامی را بپا کنید.‏‎ ‎‏من رأی به جمهوری اسلامی می دهم، و از شما تقاضا دارم که رأی به جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏بدهید، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. جمهوری اسلامی.‏

آنها که در نوشتجاتشان از «جمهوری» دم می زنند ـ جمهوریِ فقط ـ یعنی اسلام نه.‏‎ ‎‏آنهایی که «جمهوری دمکراتیک» می گویند یعنی جمهوری غربی، جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏نه. آنها می خواهند باز همان مصایب را با فرم دیگر برای ما به بار بیاورند. آنها اصلاً در‏‎ ‎‏این نهضت دخالت نداشتند.‏

آنها که امروز به خیال خودشان می خواهند سرسفرۀ آماده بنشینند، در این نهضت به‏‎ ‎‏هیچ وجه دخالت نداشتند. این نهضت را شماها، این نهضت را طبقۀ محصل، طبقۀ‏‎ ‎‏کارگر، دهقان، بازاری، این نهضت را اینها به بار آوردند و اینها حق دارند. آنها که در‏‎ ‎‏خارج بودند و برای میوه چینی آمده اند، و آنها که در صدرهای بالا نشستند و منظره ها را‏‎ ‎‏نگاه کردند یا کمک کردند به رژیم و حالا به صورت انقلاب‏‏[‏‏ی‏‎ ‎‏]‏‏درآمده اند، آنها را‏‎ ‎‏نپذیرید و نمی پذیریم.‏

آنها که قلمهای مسموم را گرفته اند و برخلاف اسلام چیز می نویسند و «ملی» و‏‎ ‎‏«دمکراتیک» و این حرفها را به میان می آورند، از آنها نپذیرید. ‏

صحیفه امام جلد ۶ ص ۳۵۳


. انتهای پیام /*