تبلیغات مسئله ای است پر اهمیت و حساس، یعنی دنیا با تبلیغات حرکت می کند.
آن قدری که دشمنان ما از حربۀ تبلیغات استفاده می کنند از طریق دیگری نمی کنند و ما هم باید به مسئله تبلیغات بسیار اهمیت دهیم و از همۀ چیزهایی که هست، بیشتر به آن توجه کنیم.

صحیفه امام ج۱۷ ص۲۴۳

. انتهای پیام /*