ما هم باید توجه زیادی داشته باشیم به اینکه در این انقلاب حفظ حیثیت‏‎ ‎‏روحانیت، الآن بسته به وجود آقایان است و امروز با زمانهای سابق خیلی فرق دارد.‏‎ ‎‏زمانهای سابق در مقابل دولت ایران، در مقابل ایران، در مقابل اسلام، اشخاص زیادی‏‎ ‎‏نایستاده بودند، مختصر بود. امروز همه از هر جا که ملاحظه می کنید حمله می کنند،‏‎ ‎‏خصوصاً، به روحانیون؛ هی رژیم آخوندی چطور، رژیم آخوندی چطور. هر روز راجع‏‎ ‎‏به این مسائل، آنها بدون اینکه یک دلیلی داشته باشند حمله می کنند. باید ما فکر این‏‎ ‎‏مطلب باشیم که ـ خدای نخواسته ـ یک وقت بهانه ای دست اینها ندهیم. ما خدمت‏‎ ‎‏بکنیم؛ به ملت خدمت بکنیم، شما آقایان خدمت بکنید به ملت. شماها میل ندارید که‏‎ ‎‏یک وقت ـ خدای نخواسته ـ خلافی پیش بیاید. اگر ـ فرض کنید ـ در مرکز یک خلافی‏‎ ‎‏پیش آمد مستقیماً دخالت نکنید. همانطور که آقا گفتند که «نمی خواهم مستقیماً دخالت‏ کنیم» مستقیماً دخالت نکنید و به دولت و به آنجاهایی که باید مراجعه بشود، به مرکز‏‎ ‎‏قضاوت و امثال اینها مراجعه بفرمایید. ارشاد کنید مردم را، مردم را دلگرم کنید به‏‎ ‎‏انقلاب. الآن از همه جا دارند آیۀ یأس می خوانند که خیر، ایران ورشکسته شده، ایران‏‎ ‎‏نمی تواند دیگر اداره کند، ایران چطور شده. این حرفهایی که خوب دشمنان دارند‏‎ ‎‏می زنند، شما آقایان باید جبران کنید این تبلیغات را. آنها البته در سطح دنیا دارند تبلیغ‏‎ ‎‏می کنند و ما دستمان از آن تبلیغات وسیع کوتاه است. اسباب آن تبلیغات وسیع را نداریم،‏‎ ‎‏لکن حتی الامکان باید تبلیغ کنیم و در نمازهای جمعه، در جماعات، در اینها مردم را‏‎ ‎‏مطمئن کنیم به اینکه جمهوری اسلامی خیر است برای شما، اسلام خیر است برای شما و‏‎ ‎‏مطمئن بکنید به اینکه نمی خواهد دولتی که الآن در جمهوری اسلامی هست یا کسانی که‏‎ ‎‏در بالا هستند و قضاوت دارند، اینها نمی خواهند بر خلاف اسلام عمل کنند. اما‏‎ ‎‏مشکلات زیاد است، مشکلات هر استانی، شما از محل خودتان اطلاع دارید، مشکلات‏‎ ‎‏زیاد است. الآن نمی تواند دولت آنطوری که باید احاطه پیدا کند به همه جا و تصفیۀ‏‎ ‎‏عمومی حاصل بشود، برای دولت الآن میسور نیست، برای هیچ کس میسور نیست که‏‎ ‎‏بتواند یک ـ فرض کنید که ـ مملکتی که اینطور خراب شده، اینطور به دست آنها افتاده،‏‎ ‎‏اینطور تبلیغات سوء شده است پنجاه سال، حالا سابق را گیریم که بوده، پنجاه سال ما‏‎ ‎‏دیدیم چه جور تبلیغاتی بر ضد همه چیز شده است و چه جور فواحشی را ترویج کرده اند‏‎ ‎‏و چه جور مراکز فسادی را درست کرده اند و جوانهای ما را چطور به فساد می خواستند‏‎ ‎‏بکشند. لکن خوب، خدا به داد این کشور رسید و این انقلاب حاصل شد و بحمدالله رو به‏‎ ‎‏خوبی است همه چیز، همه چیز رو به رواج خوبی است. باید مردم را بیدار کنید که امروز‏‎ ‎‏شما دشمن زیاد دارید. همینها هم دشمنهای اسلامند، منتهی با اسم آخوند، اسلام را‏‎ ‎‏می خواهند چه ‏‏[‏‏نابود‏‏]‏‏ بکنند. نمی توانند صاف بگویند اسلام، با اسم آخوند و با اسم ملاّ‏‎ ‎‏و اینطور چیزها اسلام را می خواهند از بین ببرند. و مردم مطمئن باشند به اینکه این دولت‏‎ ‎‏و این کسانی که در رأس هستند همه دارند کوشش می کنند که امور را اصلاح کنند،‏‎ ‎‏درست بکنند، اقتصاد را درست بکنند. فساد هم که بحمدالله نیست مگر توی خانه اش‏ ‏کسی برود بکند، آن را البته ما تفتیش نباید بکنیم. اما الحمدلله الآن مراکز فسادی نیست،‏‎ ‎‏آن طوری که به من اطلاع می دهند هیچ مراکز فسادی که ظاهر باشد نیست و شما می دانید‏‎ ‎‏که قبلاً، چه خبر بود ایران. اگر یک مدت کمی این فرصت باز داده می شد به اینها، خدا‏‎ ‎‏می داند که اینها چه می خواستند بکنند و بعضی از نمونه هایش در شیراز، در تهران، پیدا‏‎ ‎‏شد که قابل گفتن نیست، لکن بحمدالله جلویشان گرفته شد.‏

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۹۷ - ۹۹

. انتهای پیام /*