مسئلۀ مبعث و ماهیّت آن و برکات آن‏‎ ‎‏چیزی نیست که بتوان با زبانهای الکن ما از آن ذکری کرد؛ و به قدری ابعاد آن زیاد است‏‎ ‎‏و جهات معنوی و مادی او زیاد است که گمان ندارم بتوان حول و بر او هم صحبت کرد.‏‎ ‎‏مسئلۀ بعثت یک تحول علمی ـ عرفانی در عالم ایجاد کرد که آن فلسفه های خشک‏‎ ‎‏یونانی را که به دست یونانیها تحقق پیدا کرده بود و ارزش هم داشت و دارد، لکن مبدل ‏‏کرد به یک عرفان عینی و یک شهود واقعی برای ارباب شهود. 

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۴۳۰

. انتهای پیام /*