روز بعثت رسول اکرم در‏‎ ‎‏سرتاسر دهر؛ «مِنَ الازَلِ اِلَی الاَبَد»، روزی شریفتر از آن نیست؛ برای اینکه حادثه ای‏‎ ‎‏بزرگتر از این حادثه اتفاق نیفتاده. حوادث بسیار بزرگ در دنیا اتفاق افتاده است؛ بعثت‏‎ ‎‏انبیای بزرگ، انبیای اولوالعزم و بسیاری از حوادث بسیار بزرگ، لکن حادثه ای بزرگتر از‏‎ ‎‏بعثت رسول اکرم نشده است و تصور هم ندارد که بشود.

صحیفه امام، ج ۱۲، ص:۴۱۹

. انتهای پیام /*