در تمام دنیا همچو رفراندومی نبود...

صحیفه امام، ج 6، ص:513

. انتهای پیام /*