عمده این است که یک کشوری است که شما از دهن چند تا اژدها بیرونش آوردید‏‎ ‎‏اینها، طرفین، همه شان اژدها هستند، یکیشان بدتر یکیشان از او بدتر، و الاّ همه در بدی‏‎ ‎‏مثل هم هستند و شما الآن کشور خودتان را، این ملت نجات داده و حالا هر گوشه ایش‏‎ ‎‏دست یک دسته ای افتاده است که باید درش کار کند. و مطمئن باشید شمایی که‏‎ ‎‏می خواهید، مایی که می خواهیم آن مسائل الهی و آن مقاصد الهی و مقاصد حق در ایران‏‎ ‎‏جایگزین آن باطلها بشود، خداوند با ما همراهی می کند. وقتی که ما یک همچو‏‎ ‎‏پشتوانه ای داریم ‏‏[‏‏پیروزیم‏‏]‏‏ و ملت ما را الآن می بینید، شما خیال می کنید مسئله عادی‏‎ ‎‏است که یک ملت سرتاسرش یک مطلب را بگوید، این مسئله عادی نیست، یک مسئله‏‎ ‎‏غیبی است؛ این که سرتاسر کشور یک وقت آدم ببیند که هر جا هر صدایی بلند می شود،‏‎ ‎‏آن چیزی که در بندر عباس واقع می شود، در آخر آذربایجان هم واقع می شود همان‏‎ ‎‏مطلب، کی می تواند همچو کاری را انجام بدهد؟ چه دستگاهی می تواند؟ این‏‎ ‎‏دستگاههای بزرگ خارجی وقتی بخواهند یک چیزی را راه بیندازند، یک میتینگی‏‎ ‎‏می خواهند راه بیندازند، هزار جور زحمت دارد، باز هم نمی توانند آن طوری که دلشان‏‎ ‎‏می خواهد. شما یک کلمه می گویید، یک وقت می بینید سرتاسر کشور همه با هم همصدا‏‎ ‎‏هستند. این یک دست غیبی است همراه ما و این را حفظش بکنید. حفظ به این است که‏‎ ‎‏خدمت را خالص کنید برای خدای تبارک و تعالی. عقل اقتضا می کند که انسان زحمت‏‎ ‎‏که می کشد این زحمت را برای خلق بکشد، همان زحمت را برای خالق هم بکشد،‏‎ ‎‏نتیجه اش هم در دنیا همان است. شما در اینجا کار می کنید، زحمت می کشید، قصدتان هر‏‎ ‎‏چه هست، آن مقداری که باید به شما ـ مثلاً ـ از حیثیات برسد می رسد، حالا عقل اقتضا‏‎ ‎‏می کند که خوب، ما وقتی که اینطور است، چرا برای خدا نباشد. ما برای خدا هم کار‏‎ ‎‏بکنیم، هر مقصدی که داریم بهتر به ما می رسد، برای غیر خدا هم کار بکنیم به ما‏‎ ‎‏می رسد، لکن برای ما ضررهای معنوی دارد. چرا انسان همه مسائل را، معنویات را نگیرد ‏‏تا مادیات هم دنبالش بیاید؟ مادیات هست، اما معنویات را وقتی شما گرفتید مادیات هم‏‎ ‎‏دنبالش می آید، لازم نیست شما برای او زحمت بکشید. شما برای معنویات، برای‏‎ ‎‏کشورتان، برای رها کردن کشورتان از ظلم و جوری که کشیده اند، این ملت کشیده است،‏‎ ‎‏از این اشخاصی که در اینجا حکومت کرده اند و به اینها ظلم کرده اند، یا قدرتهایی که‏‎ ‎‏آلاتشان در اینجا بوده است و کارهایی کرده اند، شما برای نجات این ملت کار بکنید.‏‎ ‎‏خداوند به شما هم در دنیا همه چیز می دهد و هم در آخرت، ان شاءالله . و امیدوارم‏‎ ‎‏خداوند شما را موفق کند ان شاءالله این دستگاه را یک دستگاه به تمام معنا اسلامی‏‎ ‎‏[‏‏کنید‏‏]‏‏ که هر جا کلید باز می شود، انسان بفهمد که این با سایر جاها فرق دارد، این یک‏‎ ‎‏جور دیگری است. خدا حفظتان کند ان شاءالله ، موفقتان کند.‏

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۱۲۳ - ۱۲۴

. انتهای پیام /*