همه و همۀ ملت موظفند که نظارت کنند بر‏‎ ‎‏این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است‏‎ ‎‏که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئلۀ مهم است. همۀ ملت‏‎ ‎‏موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همۀ کارهایی که الآن مربوط به اسلام است. اگر‏‎ ‎‏دیدند که یک کمیته خدای نخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل می کند، بازاری‏‎ ‎‏باید اعتراض کند؛ عرض بکنم که کشاورز باید اعتراض کند؛ معممین و علما باید‏‎ ‎‏اعتراض کنند. اعتراض کنند تا این کج را راست کنند. اگر دیدند یک معمم بر خلاف‏‎ ‎‏موازین اسلام، خدای نخواسته، می خواهد عمل بکند، همه موظفند که جلویش را‏‎ ‎‏بگیرند که امروز غیر روزهای دیگر است. آن وقت هم باید بگیرند، اما حالا کار مهم‏‎ ‎‏است. حالا اساس، اساس وجهۀ اسلام است.

صحیفه امام جلد ۸ ص ۵

. انتهای پیام /*