اینجانب بیش از پانزده سال است که خطر اسرائیل غاصب را گوشزد کرده ام و به دوَل‏‎ ‎‏و ملل عرب این حقیقت را اعلام نموده ام. اکنون با طرح استعماری صلح مصر و اسرائیل،‏‎ ‎‏این خطر بیشتر و نزدیکتر و جدیتر شده است. سادات با قبول این صلح، وابستگی خود را‏‎ ‎‏به دولت استعمارگر امریکا آشکارتر نمود. از دوست شاه سابق ایران بیش از این‏‎ ‎‏نمی توان انتظار داشت. ایران خود را همگام با برادران مسلمان کشورهای عربی دانسته و‏‎ ‎‏خود را در تصمیم گیریهای آنان شریک می داند. ایران صلح سادات و اسرائیل را خیانت‏‎ ‎‏به اسلام و مسلمین و برادران عرب می داند و موضعهای سیاسی کشورهای مخالف این‏‎ ‎‏پیمان را تأیید می کند.

صحیفه امام جلد ۶ ص ۴۱۰

. انتهای پیام /*