کاری که شما جوانها کردید در دنیا بی نظیر است. هیچ کشوری را شما‏‎ ‎‏سراغ ندارید که از ابرقدرتی بریده باشد و به ابرقدرت دیگری اتصال پیدا نکرده باشد.‏‎ ‎‏بی استثنا تمام کشورهای دنیا یا در تحت سلطۀ مستقیم یا غیرمستقیم این ابرقدرت اند یا‏‎ ‎‏در تحت سلطۀ مستقیم یا غیرمستقیم آن ابرقدرت. و شما تنها هستید در دنیا که فاتحۀ هر‏‎ ‎‏دو را خواندید و دست هر دو را کوتاه کردید و می خواهید شما خودتان باشید.‏‎ ‎‏می خواهید مستقل باشید. می خواهید آزاد باشید. می خواهید آن قید و بندهایی که برای‏‎ ‎‏کشور شما در زمان طاغوت درست شده بود از آنها همان طور که رهایی پیدا کردید، رها‏‎ ‎‏باشید تا آخر، و این با جدیت خود شماست، با تلاش خود شماست برای همۀ کارها.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۱۹۱

. انتهای پیام /*