‏ما اعتقادمان این است که صدام می خواهد اسلام را برگرداند به کفر و الحاد. ما‏‎ ‎‏اعتقادمان این است که امریکا از اسلام ترسیده است و می خواهد اسلام را به هم بزند،‏‎ ‎‏تصریح هم می کند. ما این کسانی که با دولت اسلامی ایران معارضه می کنند، اعتقادمان‏‎ ‎‏این است که اینها با اسلام دارند معارضه می کنند. ما روی این اعتقاد با اینها تا آخر باید‏‎ ‎‏مبارزه کنیم برای اینکه اسلام همچه تکلیفی برای ما معین کرده است. کسی که همه‏‎ ‎‏موافقینش عبارتند از اشخاصی که منحرفین هستند از اسلام؛ امریکایش منحرف،‏‎ ‎‏دیگرانش منحرف، کسی که این طور است و در مملکت خودش با مسلمین آن طور‏‎ ‎‏عمل می کند و با مسلمین ما هم این طور عمل می کند، این کس را جز اینکه با او به مبارزه‏‎ ‎‏برخیزیم، راهی نداریم. و ما تا آخر دنبال این مطلب هستیم و خواهیم بود و به حرفهای‏‎ ‎‏مفت آنهایی که انحراف دارند؛ انحراف عقلی دارند، انحراف فکری دارند، به حرفهای‏‎ ‎‏آنها اعتنایی نمی کنیم، ما تکلیف را ملاحظه می کنیم. علمای اسلام الآن در ایران ـ علمای‏‎ ‎‏بزرگ ایران ـ همه شان موافق با این مسئله هستند و مؤمنین هم همین طورند و بازاریها و‏‎ ‎‏کشاورزها و دیگران، اهل ادارات، همۀ اینها، اینها خُلَّص از مؤمنین هستند که با این امر‏‎ ‎‏موافق هستند. و از آن طرف اگر خدای نخواسته، در این جنگ امریکا پیروز بشود و‏‎ ‎‏صدام را پیروز بکند، اسلام یک سیلی ای می خورد که تا آخر، تا زمانهای طولانی،‏‏نمی تواند سرش را بلند کند. وقتی ما در یک همچه مقامی واقع هستیم و یک همچه‏‎ ‎‏تکلیفی را احراز کردیم، بر همه ما لازم است و واجب شرعی است که از اسلام دفاع کنیم.‏‎ ‎‏علاوه بر همه اینها مسئله، مسئله این نیست که ما جنگ می کنیم، ما دفاع می کنیم. کسی که‏‎ ‎‏به ما حمله کرده و این طور ویرانگری کرده است در کشورمان، ما لازم است دفاع کنیم.‏‎ ‎‏دفاع را احدی از مسلمین نیست که، احدی از علمای اسلام نیست که بگوید دفاع در‏‎ ‎‏اسلام نیست. دفاع هیچ احتیاج به یک ولی ای ندارد، هیچ احتیاج به یک امامی ندارد.‏‎ ‎‏تمام مسلمین اگر یک وقت بنا شد برشان هجمه بشود، خودشان باید دفاع کنند،‏‎ ‎‏مستقل اند در این امر. و کشور ایران مستقلاً، ولو اینکه ولی فقیه هم نگوید، ولو این که‏‎ ‎‏علما هم نگویند ـ با اینکه می گویند آنها هم ـ مردم مکلف شرعی هستند به اینکه دفاع‏‎ ‎‏کنند و حکم عقلشان این است که از کشور خودشان، از ناموس خودشان، از مال خودشان‏‎ ‎‏دفاع کنند. و شما می دانید که اگر خدای نخواسته، این حزب بعث مهلت پیدا بکند و‏‎ ‎‏مهلت به او داده بشود، این با کشورعراق چه می کند، و با کشور ما چه می کند. و ما تا آخر‏‎ ‎‏ایستاده ایم. ما دنبال اسلام هستیم. دنبال احکام اسلام، و حکم اسلام این است امروز.

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۲۱۵ - ۲۱۶

. انتهای پیام /*