من از جهتی نگرانم و از جهتی خوشحال. از این جهت که به حَسَب قراردادهای‏‎ ‎‏دولتها و برای اثبات اشکالاتی اگر به نهضت ما بخواهند وارد کنند، شانزده ساله کمتر را‏‎ ‎‏اجازۀ اخذ رأی از آنها نداده اند. از این جهت متأثرم. و از تأثر این فرزندانم ـ که ـ برای‏‎ ‎‏خاطر اینکه به آنها این اجازه نداده اند نیز متأثرم. لکن از این جهت که این شور و شعف‏‎ ‎‏را در شما فرزندان عزیزم می بینم و این توجهی که شما به امور اجتماعی خودتان دارید و‏‎ ‎‏این عُلقه ای‏ که به اسلام و کشور اسلامی خودتان دارید، خیلی مسرورم. اینطور نیست‏‎ ‎‏که جلوگیری از اخذ رأی به حساب نیاوردن شما فرزندان عزیز باشد. این برای یک‏‎ ‎‏مرسوماتی است که در دنیا هست و ما هم ناچار، برای رفع اشکالات به رفراندم، باید تا‏‎ ‎‏حدودی مراعات کنیم... نگویید که شما را خدای نخواسته به حساب نیاورده اند. شما‏‎ ‎‏عزیزان ما هستید. شما خزائن این مملکت برای دوره های آتی هستید. ما به شما افتخار‏‎ ‎‏می کنیم که اینطور شور و شعف دارید در امور اجتماعی خودتان، در امور سیاسی‏‎ ‎‏خودتان. و ما از شما معذرت می خواهیم که یک همچو ‏‏[‏‏منعی‏‏]‏‏ را به حسب التزاماتی که‏‎ ‎‏هست و به حسب مصالحی که بوده است این مسئله واقع شده است.‏

صحیفه امام جلد ۶ ص ۵۰۵

. انتهای پیام /*