شما خودتان را حاکم مردم ندانید، شما خودتان را خدمتگزار مردم بدانید. این پیش‏‎ ‎‏خدا ثوابش بیشتر از این است که خودتان را ‏‏[‏‏رئیس‏‏]‏‏ حکومت بدانید. حکومت هم همان‏‎ ‎‏خدمتگزار‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏ است. ارتش هم باید خدمتگزار مردم باشد. اگر همۀ شماها خدمتگزار،‏‎ ‎‏خودتان را حساب بکنید، نخواهید که هی به شما مدح بگویند و ثنا کنند و ـ نمی دانم ـ‏‎ ‎‏فریاد بکشند و با هم دعوا بکنید، اگر این چیزها را کنار بگذارید و خودتان با هم تفاهم‏‎ ‎‏کنید و دوستی داشته باشید، این برای ملت چه لذتی دارد! آنکه دیده است بچه هایش از‏‎ ‎‏بین رفته، حالا این حکومتی پیش آمده است که همه شان با هم برادرند و همه اش کوشش‏‎ ‎‏می کنند که برای مردم یک کاری بکنند، تا توان دارند برای مردم می خواهند کار بکنند.‏‎ ‎‏اگر به جای این، ببینند که حالا که اینها رسیده اند به یک چیزی و آمده اند سر یک‏‎ ‎‏سفره ای نشسته اند، اینها با هم سر اینکه بیشتر این طعام سفره را ببرد یا آن یکی بیشتر ببرد‏‎ ‎‏دارند جنگ می کنند، خوب، ببینید چه تلخ است در ذائقۀ این ملت و در ذائقۀ اسلام و‏‎ ‎‏پیش خدای تبارک تعالی، به ما چه می گوید

صحیفه امام جلد ۱۳ ص ۲۰۳

. انتهای پیام /*