مطرح نظام جمهوری اسلامی است، ما‏‎ ‎‏مکلفیم به حفظ او، همۀ نویسنده ها مکلف اند به حفظ نظام. وقتی که انسان ـ فرض کنید ـ‏‎ ‎‏از یک کسی گله دارد یا می بیند نقیصه ای در کار هست، این نصیحت می تواندبکند و باید‏‎ ‎‏بکند، اما لسان نصیحت غیر لسان لجن کردن و ضایع کردن است. من راجع به افراد هم‏‎ ‎‏عقیده ام هست ـ یعنی شارع هم همین طور است، ما تابع او هستیم ـ که اگر انسان یک‏‎ ‎‏مسلمانی را برای خاطر هوای نفسش لگدمال کند، این در آن دنیا شاید مجازاتش بدترین‏‎ ‎‏مجازات باشد و در این دنیا هم موفق نخواهد شد. ما لسانمان باید لسان نصیحت باشد و‏‎ ‎‏انسان می بیند که گاهی وقتها لسانها لسان نصیحت نیست.

صحیفه امام جلد ۲۰ ص ۱۲۷

. انتهای پیام /*