قلم خودش یکی از اسلحه‏ هاست؛ این قلم باید دست اشخاص صالح و دست افاضل باشد. وقتی که قلم دست اراذل افتاد، مفسده ‏ها زیاد خواهد شد. صحیفه امام، ج‏3، ص:305

. انتهای پیام /*