اگر آن حیله ای که معاویه و عمروعاص به کار‏‎ ‎‏برده بودند، آنهایی که از طبقه مقدسین باصطلاح بودند مانع نشده بودند از این که‏‎ ‎‏حضرت امیر بشکند آن حیله را و آن حیله شکسته می شد، سرنوشت اسلام غیر از این بود‏‎ ‎‏که حالا هست، نه غیر از آن بود که بعدها بود. شاید قضایای امام حسن ـ سلام الله علیه ـ و‏‎ ‎‏آن ابتلائاتی که او پیدا کرد و قضیۀ کربلا پیش نمی آمد. و جرم گناه همۀ این امور به گردن‏‎ ‎‏آن مقدسین نهروان بود که لعنت خدا از ابد تا آخر با آنها باشد. اگر آن روز درخود زمان‏‎ ‎‏پیغمبر ابتلائات ـ گذاشته شده بود ـ می گذاشت، ایشان آن حکومتی که می خواهد، و آن‏‎ ‎‏وضعی که می خواست پیش بیاورد، پیش می آمد، باز هم این مسائل پیش  نمی آمد، لکن‏‎ ‎‏نگذاشتند. یک دسته به اسم اسلام به دشمنی برخاستند، و یک دسته احمق هم که در‏‎ ‎‏اطراف ایشان بودند باز به اسم قرآن دست ایشان را بستند، دست امیرالمؤمنین را. و این‏‎ ‎‏یک تأسفی است که برای مسلمین تا ابد باید باشد. اگر از اول آن نحوی که می خواست‏‎ ‎‏ایشان، تحقق پیدا کرده بود، و دنبال او هم حضرت امیر آن نحوی که می خواست عمل‏‎ ‎‏شده بود این گرفتاریها پیش نمی آمد، لکن تقدیرات الهی این طور بود. و ما بخواهیم‏‎ ‎‏مسائل آنجا را بگوییم، از مسائل روز خودمان که شبیه همان مسائل است باز می مانیم. ما‏‎ ‎‏امروز هم گرفتار به همان مسائل هستیم. همان مسائلی که آنها مبتلا به آن بودند با وضع‏‎ ‎‏دیگری هستیم. دامنه اش، منتها توسعه اش برای خاطر وضع دنیا عوض شده و بیشتر شده‏‎ ‎‏است. آن روز اگر چنانچه حضرت رسول ـ سلام الله علیه ـ و حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ‏‎ ‎‏مبتلا بودند به یک نحو محدودی و نگذاشتند صدای آنها برسد، و همان مقدار که رسید‏‎ ‎‏می بینید که نورانیتش عالم را گرفته است، امروز با یک وضع بسیار توسعه داری، اسلام‏‎ ‎‏مبتلا به آن هست. آنها نگذاشتند که یک حکومت اسلامی تحقق پیدا بکند، با اسم‏‎ ‎‏اسلام.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۴۰۹

. انتهای پیام /*