‎‏تأسف ما از مخالفت و دشمنی بعض دولتهای منطقه است که با اسم اسلام با اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی به مخالفت برخاسته، و هر روز با تهمتها و افتراها جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏مورد هجوم قرار می دهند. تأسف آور است که اسلام و قرآن کریم مسلمانان را به وحدت‏‎ ‎‏دعوت و از تفرقه و تنازع نهی می فرماید،‏‎‎‏ و بعض از دولتهای مدعی اسلام با امریکا و‏‎ ‎‏اسرائیل هم صدا شده و به تفرقه و تنازع بین مسلمین دامن می زنند.‏

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۲۶۰

. انتهای پیام /*