آنها که اسیر هواهای پست نفسانی و‏‎ ‎‏حیوانی بوده و هستند برای حفظ یا رسیدن به آن تن به هر ذلت و خواری می دهند؛ و در‏‎ ‎‏مقابل زور و قدرتهای شیطانی خاضع، و نسبت به توده های ضعیف ستمکار و زورگو‏‎ ‎‏هستند. ولی وارستگان به خلاف آنانند. چرا که با زندگانی اشرافی و مصرفی نمی توان‏‎ ‎‏ارزشهای انسانی ـ اسلامی را حفظ کرد. جوانان ایران و زنان و مردان که در زمان طاغوت‏‎ ‎‏با تربیت طاغوتی بار آمده بودند هرگز نتوانستند با قدرت طاغوتی مقابله کنند. 

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۴۷۱

. انتهای پیام /*