ما گمان می کنیم که حیاتِ در اینجا چیزی است و نبودن در‏‎ ‎‏اینجا نقصی است، در صورتی که حیات در اینجا نازلۀ آن حقیقتی است که از عالم غیب‏‎ ‎‏آمده است و موت ـ اگر چنانچه موت انسانی باشد ـ رجوع به همان مرتبه ای است که در‏‎ ‎‏اول بوده است، و البته مراتب مختلف و شئون مختلف است.

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۲۸۵

. انتهای پیام /*