اگر ما اسلام را می خواهیم و اگر قرآن‏‎ ‎‏کریم را می خواهیم که در این مملکت و ان شاءالله در ممالک دیگر پیاده بشود و‏‎ ‎‏می خواهیم که یک حکومت اسلامی داشته باشیم، باید همه توصیه به حق بکنیم و‏‎ ‎‏سفارش به حق بکنیم. و در همۀ اطراف کشور، آنهایی که در کمیته ها هستند، آنهایی که‏‎ ‎‏در بسیج هستند، آنهایی که در دادگاهها هستند و سپاه پاسداران، شهربانیها و همه با هم‏‎ ‎‏سفارش به حق بکنند. 

صحیفه امام جلد ۱۳ ص ۴۶۹

. انتهای پیام /*