در کدام جنگ و نهضت و انقلاب و شورش، در طول زمان و سراسر خلقت، سربازانی چنین و فداکارانی مانند ایران را سراغ دارید؛ جز در طبقه اولیای الهی و تربیت ‏شدگان در مکتب آنان، که فرزندان این دیار به نور آنان استضائه کرده و از خود رسته ‏اند. 

صحیفه امام، ج‏18، ص: 333

. انتهای پیام /*