امروز، اسلام بزرگ، نتیجۀ آن ایثارها و شهادتها را‏‎ ‎‏می بیند که دنیا در مقابل آن با همۀ تبلیغات گمراه کننده و کارشکنیهای‏‎ ‎‏بی حد و حصرش، ناچار است سر تعظیم فرود آورد و این نسیمی است که از معنویات‏‎ ‎‏اسلام در این کشور مظلوم در طول ستمشاهی وزیدن گرفته است و امید از الطاف‏‎ ‎‏خداوند منان است که این نسیم الهی را افزایش دهد و آن را به همۀ کشورهای ستمدیده و‏‎ ‎‏دربند مرحمت فرماید. 

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۳۰۵

. انتهای پیام /*