گاهی امریکا‏‎ ‎‏ایران را تهدید می کند، و هنوز نفهمیده است که ایران که برای کوتاه شدن دست آنان با‏‎ ‎‏انگیزۀ شهادت قیام نموده است و جهاد در راه خداوند را به جان و دل می خرد، از تهدید‏‎ ‎‏امثال او باک ندارد. و اگر مسلمانان جهان از خواب برخیزند و با یاری خداوند دست‏‎ ‎‏اتحاد ایمانی به هم دهند هیچ قدرتی نمی تواند آنها را تهدید کند. و مقامات ایرانی آنان‏‎ ‎‏را به برادری و اتحاد در هر مقطع دعوت کرده اند.

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۲۹۳

. انتهای پیام /*