امروز با سپاس به الطاف خداوند متعال، نیروهای مسلح آنچنان از انسجام و‏‎ ‎‏وحدت برخوردار هستند که دلهای بدخواهان پلید را به وحشت مرگبار افکنده اند، و‏‎ ‎‏به رغم تبلیغات دروغین رسانه های گروهی دشمنان یاوه سرا، بین قوای مقننه و قضاییه‏‎ ‎‏و اجراییه و بین آنان و ملت آنچنان وحدت کلمه و اخوت ایمانی برقرار است که‏‎ ‎‏تاریخ نظیر آن را ندیده و بازگو ننموده است.

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۲۹۱

. انتهای پیام /*