شیطان خرده کاری خیلی دارد؛ چیزهایی مخفی، چیزهایی که انسان نمی تواند ادراک‏‎ ‎‏کند و بعد ادراک می کند زیاد دارد و وسوسه های زیاد دارد. باید در مقابلش ایستاد از‏‎ ‎‏هواهای نفسانی جلوگیری کرد. و این وحدت و انسجامی که الآن بین شما و سایر‏‎ ‎‏برادرانتان در ارتش و بسیج و سایر جاها هست، این را حفظ کنید و همین طور عشایر را‏‎ ‎‏که یک قوه ای هستند و علاقمند هستند بحمدالله .

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۲۸۷

. انتهای پیام /*