من یک کلمه به آقای بنی صدر‏ تذکر می دهم، که آن یک کلمه تذکر برای همه‏‎ ‎‏است: ‏حبّ الدنیا رأس کلّ خطیئة هر مقامی که برای بشر حاصل می شود، چه‏‎ ‎‏مقامهای معنوی و چه مقامهای مادی روزی گرفته خواهد شد و آن روز هم‏‎ ‎‏نامعلوم است.‏

توجه داشته باشند همۀ کسانی که برای بشر خدمت می کنند، کسانی که دارای مقامی‏‎ ‎‏هستند، دارای پستی هستند، که مقامْ آنها را مغرور نکند. مقام رفتنی است و انسان در‏‎ ‎‏حضور خدای تبارک و تعالی ماندنی است.‏

صحیفه امام جلد ۱۲ ص ۱۴۱

. انتهای پیام /*