یک راه دیگر هم قضیۀ تبلیغات دامنه داری برای ترقیاتی که در غرب هست، که‏‎ ‎‏جوانهای ما را غربزده کنند؛ اعتماد به کشور خودشان را از آنها بگیرند؛ اینها دیگر اتکال‏‎ ‎‏به خودشان نداشته باشند؛ هر صحبتی که می شود، صحبت از غرب پیش بیاید، خیابانها را‏‎ ‎‏به اسم آنها اسم گذاری کنند، میدانها را به اسم آنها اسم گذاری کنند، مراکز علم را با اسم‏‎ ‎‏آنها چه بکنند. جوری تربیت کنند این ملت را که خودش را ببازد و خودش را از دست‏‎ ‎‏بدهد؛ به جای آن یک آدم غربی بنشیند. یک آدم اسلامی شرقی که باید متکی به‏‎ ‎‏خودش باشد، متکی به مکتب خودش باشد، این را شستشو کنند.

صحیفه امام جلد ۹ ص ۸۰

. انتهای پیام /*