در نظرم است که در یک روایتی است که رسول خدا که مبعوث شد، آن شیطان‏‎ ‎‏بزرگ فریاد کرد و شیطانها را دور خودش جمع کرد و اینکه مشکل شد کار بر ما.‏‎‎‏ در‏‎ ‎‏این انقلاب، شیطان بزرگ که امریکاست، شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع‏‎ ‎‏می کند. و چه بچه شیطانهایی که در ایران هستند و چه شیطانهایی که در خارج هستند،‏‎ ‎‏جمع کرده است و هیاهو به راه انداخته است.‏

صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۴۸۹

. انتهای پیام /*